Hướng dẫn khảm ngọc

 

 

NGỌC NGUYÊN TỐ

 

A. Các thuộc tính của nguyên tố


Đây là những loại nguyên tố dùng để tạo thành Ngọc nguyên tố , loại ngọc này sử dụng cho đồ socket
 

_Giao dịch : có thể giao dịch với nhau tại các quầy hàng
_ Bảo quản kho : có thể bảo quản tại kho đồ

B. Tạo Ngọc nguyên tố :


I. Giải thích :


- Kết hợp nguyên tố và khuôn sẽ sản sinh ra ngọc nguyên tố. Gọi đây là công đoạn gắn kết.

- Nguyên tố trong quá trình tách có thể đạt được và khuôn có thế lấy được trong lúc săn quái vật.

- Có thể lắp vào socket item bằng nguyên tố vừa được sản sinh.

- Quá trình gắn kết có thể tiến hành thông qua NPC Seed Master giống như quá trình tách rời.

II. Khuôn


1) Định nghĩa


- Item có với dạng tinh thể chứa nguyên tố.

- Bất kỳ khả năng nào được làm từ khuôn đều không có hiệu quả và không thể lắp vào soket được.

2) Hình thức sở hữu


- Có thể đạt được khi săn quái vật (không đạt được vì sinh sản và liên kết)

3) Hình ảnh

 C. Ngọc nguyên tố :


1)Định nghĩa

- Kết hợp hai item nguyên tố và Khuôn sẽ cho ra sản phẩm cuối cùng là Ngọc nguyên tố.

- Trong khi kết hợp Ngọc nguyên tố liên tục nhận được option mang nguyên tố và giá trị số bị nén lại.

- Ngọc nguyên tố nếu được lắp vào socket thì sẽ kích hoạt thêm option ở socket item.

2)Hình thức sở hữu


Có thể lấy được thông qua quá trình gắn kết NPC.

D. Lắp đặt


I. Phương pháp lắp đặt

 


 
1. Sử dụng NPC


- Có thể tiến hành lắp đặt và phá huỷ nhờ vào nhà nghiên cứu nguyên tố ở vùng Elbeland.

- Item vũ khi có thể lắp đặt Ngọc nguyên tố có chứa thuộc tính của lửa, băng, sấm chớp.

- Item phòng ngự có thể lắp đặt Ngọc nguyên tố có chứa thuộc tính nước, gió, đất.

2. chọn nguyên liệu tách rời:

 E. Các Option phân biệt :


※ Ngoài option có được khi mang Ngọc nguyên tố, còn có những option phát sinh thêm trong quá trình lắp đặt.

※ Option bổ sung được phân biệt riêng biệt là “ Tính năng nguyên tố ” và “Tính năng socket”.

1. Tính năng nguyên tố


Theo cách tổ hợp số lượng từng thuộc tính của Ngọc nguyên tố được lắp đặt, sẽ hình thành nên tính năng nguyên tố được bổ sung ở socket items.

- Thứ tự của Ngọc nguyên tố được tổ hợp là quan trọng. Option được hình thành không theo thứ tự tổ hợp có thể sẽ không cho kết quả tổ hợp như ý đôi khi không hình thành option mới. 

3. Tính năng Socket


Là tính năng xuất hiện khi Ngọc nguyên tố đươc vào lấp toàn bộ socket item đang sử dụng. 

F.Phá huỷ


-Phá huỷ Ngọc nguyên tố được lắp vào item socket sẽ loại bỏ hiệu quả option vừa phát huy tính năng item

 

1. Sử dụng NPC


-Nhà nghiên cứu hạt nguyên tố có thể tiến hành quá trình phá huỷ thông qua NPC
 

2. Nguyên liệu cần cho phá huỷ


- Nguyên liệu cần khi phá huỷ hầu như không cần thiết.
 

3 Xử lý phá huỷ


Chọn lựa socket item bị đóng vào ngọc nguyên tố và phá huỷ Ngọc nguyên tố lập tức ngọc nguyên tố bị phá huỷ sẽ biến mất.

 

 

6 loại nguyên tố

 

 

                          


     Khuôn               Ngọc Nguyên Tố

 

 

Hướng dẫn cách tạo hạt nguyên tố, ngọc nguyên tố và ép ngọc nguyên tố vào Socket Items bằng hình ảnh.

I. Cách tạo hạt :

 

NPC tạo hạt nguyên tố.


Nguyên liệu và tạo thành hạt nguyên tố.

II. Cách tạo ngọc nguyên tố :


Nguyên liệu cần là hạt , khuôn, chaos và creation (hạt gió sẽ tạo thành ngọc gió)

III. Cách ép ngọc vào Socket Items vũ khí và phòng ngự:


Trước khi ép ngọc nguyên tố.Nguyên liệu để ép ngọc nguyên tố vào Items socket phòng ngự và kết quả.


Trước và sau khi ép ngọc nguyên tố.

IV. Phá hủy ngọc đã ép vào Socket Items:


Sử dụng NPC hủy ngọc đã ép vào Socket Items. Sau khi phá hủy ngọc nguyên tố biến mất.


Trước khi phá huỷ.


Sau khi phá huỷ.

Event