Nhiệm vụ thăng cấp (Characte Advancement)
Một khi đã đạt được cấp độ cần thiết, bạn sẽ có cơ hội để thăng cấp. Lần thăng cấp này sẽ thay đổi danh hiệu của bạn cũng như tạo cho bạn năng lực để sử dụng nhiều loại vũ khí mạnh. Đây cũng là dịp để chứng tỏ khả năng của bạn cho lần thực hiện nhiệm vụ “Thân phận anh hùng” trong tương lai.
Cách thực hiện và các món đồ yêu cầu
Nhiệm vụ thăng cấp từ Nữ tu Sevina

 


 • Cấp độ tối thiểu dành cho Chiến Binh, Phù Thủy và Tiên Nữ để thực hiện nhiệm vụ là 150
 • Người chơi phải đến gặp và nói chuyện với Sevina để nhận nhiệm vụ
 • Nữ tu Sevina sống tại Devias.
 • Nhiệm vụ được chia thành 2 phần. Nhân vật phải hoàn tất cả 2 phần mới được thăng cấp

   

 • Phần 1 yêu cầu nhân vật đi tìm Cuộn sách đế vương và phí tổn 1 triệu zen

     o Có thể tìm thấy Cuộn sách đế vương bằng cách hạ gục quái vật ở Lost Tower tầng 1
 • Sau khi tìm thấy Cuộn sách đế vương, nhân vật phải quay về gặp Sevina để trao nó cho cô ta và nhận 10 điểm thưởng cùng với phần 2 của nhiệm vụ
 • Phần 2 của nhiệm vụ yêu cầu nhân vật tìm các món đồ tùy thuộc vào loài (Chiến Binh – Thanh gươm gãy, Phù Thủy – Linh hồn phù thủy, Tiên Nữ – Nước mắt tiên nữ). Có thể tìm thấy các món đồ này ở các tầng của Lost Tower.

   

[Cuộn sách Đế Vương]
[Thanh gươm gãy]
[Linh hồn phù thủy]
[Nước mắt tiên nữ]

 

 • Sau khi tìm được món đồ và trao nó cho Nữ tu Sevina, nhiệm vụ của nhân vật đã hoàn tất

     o Sevina sẽ tặng thêm 10 điểm thưởng và sẽ thăng cấp cho nhân vật của người chơi như sau:
      •  Chiến Binh -> Hiệp Sĩ (Hiệp sĩ bóng đêm -> Hiệp sĩ toàn năng)
      •  Phù Thủy > Pháp Sư (Pháp sư bóng đêm -> Pháp sư toàn năng)
      •  Tiên Nữ > Thánh Nữ (Tiên nữ -> Tiên nữ quyền năng)

                 

 
[Thánh Nữ]
 
[Hiệp Sĩ]
 
[Pháp Sư]
Marlon ở Lorencia, Devias, Noria – Người giao nhiệm vụ Thân phận Anh hùng (Hero Status Quest - Marlon)
 • Cấp độ tối thiểu để các nhân vật làm nhiệm vụ Thân phận anh hùng là đạt đến 220 lvl và đã thực hiện nhiệm vụ thăng cấp
 • Marlon sẽ giao cho Pháp Sư và Thánh Nữ 1 yêu cầu, riêng Hiệp Sĩ là 2 yêu cầu
 • Yêu cầu thứ nhất là tìm Nhẫn danh dự và phí tổn là 2 triệu zen. Có thể tìm thấy Nhẫn danh dự ở Sa mạc chết (Tarkan)
 • Sau khi trao cho Marlon Nhẫn danh dự, nhân vật mới kết thúc nhiệm vụ

  o Marlon sẽ thưởng cho người chơi ở cấp độ 220 một điểm nâng cấp
  o Nhưng nếu người chơi hoàn tất nhiệm vụ ở cấp độ 250, họ sẽ được nhận đến 30 điểm thưởng.
 • Đối với Hiệp Sĩ, Marlon sẽ yêu cầu thực hiện thêm 1 nhiệm vụ - đi tìm Viên ngọc cổ. Phí tổn cho nhiệm vụ là 3 triệu zen. Viên ngọc cổ cũng có thể tìm thấy ở Sa mạc chết
 • Sau khi trở về gặp Marlon cùng với Viên ngọc cổ, Hiệp Sĩ sẽ được thưởng 1 kỹ năng kép.

 

 

[Nhẫn danh dự]
[Viên ngọc cổ]
Nhiệm Vụ 3
Nhiệm vụ giai đoạn 1:
 • Phải hoàn thành nhiệm vụ 1 và 2.
 • Cấp độ yêu cầu từ 380 trở lên.
 • Zen yêu cầu 5.000.000
 • Nhận nhiệm vụ gặp NPC Debin tại Cry Wolf  (288,48)
 • Tiêu diệt Phượng Hoàng Lửa (Icarus), Dơi Lửa (Tarkan), Quỷ Vương (Aida) để thu nhận 3 món item quest đem về giao cho NPC Debin.
 • Món item yêu cầu : Sừng Quỷ Vương, Linh Hồn Dơi Lửa, Lông Phượng Hoàng.
 • Sau khi trả nhiệm vụ bạn sẽ nhận được 20 điểm thưởng.
   


Nhiệm vụ giai đoạn 2 :
 
Để biểu hiện sự hùng mạnh của bạn cho nên Debin muốn kiểm tra năng lực bằng cách : giao cho nhiệm vụ tham nhập vào doanh trại của Balgass.
 
 • Cấp độ yêu cầu 400.
 • Zen 7.000.000
 • Nói chuyện với Debin ở Cry Wolf (228,48) để nhận nhiệm vụ.
 • Đi đến bản đồ Cry Wolf tọa độ (62, 239) để vào trong.
 • Giết 10 con mỗi loại : Balram, Death Spiritt, Soram.
 • Sau khi hoàn thành về trả nhiệm vụ sẽ được 20 điểm thưởng.
 
Nhiệm vụ giai đoạn 3:
 
Lần này bạn phải vào sâu hơn trong doanh trại Balgass để tiêu diệt Dark Elf
 
 • Hoàn thành nhiệm vụ giai đoạn 2
 • Cấp độ yêu cầu 400
 • Zen 10.000.000
 • Tiêu diệt 1 con Dark Elf
Sau khi hoàn thành nhiệm vụ bạn sẽ nhận được 30 điểm thưởng và thay đổi hình dạng qua đẳng cấp Master

 

Event